REISE- OG AVBESTILLINGSVILKÅR

Parkhjemmene er medlem i Reisegarantifondet (www.rgf.no) og forplikter seg til å følge "Lov om pakkereiser." Er noe uklart i nedenforstående regler, tagjerne kontakt med oss telefonisk eller elektronisk via E-mail.

1. BETALING.

Reisen betales i henhold til faktura fra Parkhjemmene. Ved fakturering bekreftes reisen og kunden får samtidig et depositumskrav på 10 % av reisens verdi, minimum kr. 2.000,-. Depositumet betales senest 3 uker etter bestilling av reisen iht. faktura. Den øvrige del av betalingen forfaller til betaling iht. faktura, normalt 6 uker før avreise. Dersom påmelding skjer relativt nært avgang faktureres totalbeløpet og depositumet innbakes i dette.

2. AVBESTILLING/OMBESTILLING.

2.1 Kunden kan på ethvert tidspunkt avbestille reisen.
Avbestilling, eller endring av reise som skjer inntil 2 måneder før avreise kan skje mot et administrasjonsgebyr på kr. 300. Ved avbestilling av reisen mindre enn 2 måneder gjelder følgende regler:
Avbestilling mellom 60 dager og 42 dager før avreise: Reisens pris minus depositum tilbakebetales.
Avbestilling mellom 41 og 30 dager før avreise: 50 % av reisens pris tilbakebetales.
Ved avbestilling mellom 29 dager før avreise og avreisedag, eller unnlatt fremmøte gis ingen refusjon.

2.2 Det avkreves ikke gebyr dersom avbestillingen skyldes at det på reisemålet, eller i umiddelbar nærhet av dette, de siste 14 dager før pakkereisen starter, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de forannevnte. Det samme gjelder om slike forhold inntreffer på reiseruten. Forutsetningen for at avbestillingen skal kunne skje vederlagsfritt, er at det er rimelig grunn til å tro at de nevnte begivenheter vil gjøre seg gjeldene når reisen skal ta til etter avtalen.
Avbestillingsretten etter denne bestemmelse gjelder ikke dersom kunden var kjent med omstendighetene da avtalen ble inngått.

3. AVBESTILLINGSFORSIKRING

3.1 Parkhjemmene anbefaler sterkt den reisende å tegne avbestillingsforsikring. Denne fås kjøpt hos forsikringselskap som selger reiseforsikring og tegnes sammen med denne.

3.2 Forsikringen gjelder avbestilling ved plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos kunden selv, i hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for kunden å gjennomføre pakkereisen.
For å nyte godt av disse rettigheter må kunden fremlegge legeattest som bekrefter forsikringstilfellet.

3.3 I tilfelle avbestilling, plikter kunden snarest mulig å varsle Parkhjemmene.

4. REISEFORSIKRING.

Alle reisende må ha tegnet reiseforsikring og den rimeligst form for dette er en helårs reiseforsikring som gjelder på alle reiser, små eller store som forsikringstaker foretar I løpet av et år.m